Publicerat 30 november 2014. Författare: Christer Langseth; christer@langseth.se

Gång- och cykelbron längs tunnelbanebron kostnadsberäknas hösten 2014Våren 2011 tog vi upp Hjorthagsbornas gamla förslag att bygga en gång- och cykelbro längs tunnelbanebron, från Hjorthagen till Tegeluddsvägen. Den direkta orsaken var den beslutade passagen öven Norra länken, för gående och cyklande, med fyra olika trafikljus att passera. Det leder till att man, särskilt barn med skolgång på Gärdet, inte orkar vänta, utan går mot rött. En farlig lösning!

Vi utarbetade vårt förslag och konstaterade att det borde vara tekniskt genomförbart, så vi satte ihop ett bildspel för att sprida idén brett. Bildspelet visades på flera välbesökta möten i Hjorthagen.

Vi uppvaktade stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontoret. Trots att mottagandet inte var särskilt uppmuntrande, lät vi oss inte nedslås.

I maj 2011 lämnade vi in vårt förslag som medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd, och vi presenterade det på stadsdelsnämndens möte 19 maj. Det mottogs över förväntan och 25 augusti antog Östermalms stadsdelsnämnd det, och skickade det vidare i den kommunala beslutsgången.

24 november samma år kom vårt förslag upp i exploateringsnämnden. Där beslutades att »ge exploateringskontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret behandla frågan om en planskild förbindelse över Norra Länken i samband med detaljplanearbeten i kommande exploateringar«.

2014 hade detaljplanearbetena framskridit och man visste var förbindelsen över Norra länken borde ligga. Den plats vi angivit hade visat sig vara bäst, och man gav en konsult i uppdrag att utreda det tekniska. I juni 2014 var konsultfirman klar. Den hade kommit fram till att det tekniskt går att bygga en bro, antingen i betong eller stål.

Under hösten 2014 ska förslaget kostnadsberäknas. Sen får man se…

Konsultens förslag (2014)
Medborgarförslag (2011)