Ansökningar om markanvisning för byggande i Hjorthagsparken

I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-14 anges att intresset för att delta i exploateringen av Hjorthagsparken är stort.
Under de senaste åren har det inkommit ett femtontal markansvisningsansökningar enligt "Stockholmsmodellen" som bygger på att byggherrarna själva är aktiva och tar initiativ till möjliga projekt och ansöker om markanvisning.

Det leder till att inkomna ansökningar överlappar varandra vad gäller markområden.
Tyngdpunkten ligger på projektens lönsamhet för byggherren och viktiga frågor som rekreationsområden, ekologiska spridningszoner m.m. behandlas knappt alls.

Samtidigt diskuteras på allvar om pandemin innebär början av slutet på urbaniseringen
Lyssna även på radioinslaget Grönytan sällsynt när hus byggs tätare

Läs Staffan Lorentz mejlsvar på en fråga om exploateringen av Hjorthagsparken.

En kortfattad beskrivning av "Stockholmsmodellen" för markanvisningar finns här
Stadens Markanvisningspolicy 2015 antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-15 finns här

En förteckning över ansökningar om markanvisning i Hjorthagsparken finns här
En överblick över berörda områden där också alla ansökningar kan läsas finns här
Karta över kvartersnamn i södra Hjorthagen finns här och i norra Hjorthagen här


Illustration ur en ansökan om markanvisning invid Rådjursstigen

I skriften Fördjupat program för Hjorthagen från 2009 finns kartan nedan över föreslagen bebyggelse i Hjorthagen. Där finns i princip ingen bebyggelse angiven i Hjorthagsparken.

Vad är Hjorthagskransen?

Enligt Exploateringskontorets definition är Hjorthagskransen grönområdet mellan Norra Djurgårdsstaden och befintliga Hjorthagen, se kartan nedan.

Området kallas normalt Hjorthagsparken men när man vill exploatera låter det förmodligen bättre med ett namn där ordet "park" inte ingår.

Bild från Exploateringskontorets tjänsteutlåtande: orangefärgade området kallas Hjorthagskransen

Exploateringskontoret påpekar att området till största delen är mycket kuperat, men det förekommer även plana ytor som kan exploateras med så kallade infill-projekt som beräknas ge 200 lägenheter och 8 000 kvm lokaler vilket är mer än vad ställverkstomten beräknas ge när den bebyggs.
I klartext innebär det att parkmark kan bebyggas med påverkan på boendemiljön, buller, luftkvalitet, ekologiska spridningvägar m.m.

Någon närmare information om dessa projekt har inte meddelats allmänheten men intresset från marknaden är stort och man har fått in ett 15-tal markansvisningsansökningar.
Erfarenheter från andra förtätningsprojekt i staden är att avtal med exploatörer görs i god tid före samråd med medborgarna.

Utmed Husarviken till Ropsten kommer 7 000 nyproducerade lägenheter att ha byggts.
Är det rimligt att offra grönområden i Hjorthagsparken för att få ytterligare 200 bostäder?

Exploateringskontoret har gjort en ekonomisk lönsamhetskalkyl för projektet och räknar med att det skall ge intäkter till staden även om marknaden har svalnat sen 2017 då en tidigare prognos gjordes.

Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Hjorthagen ingår inte i Nationalstadsparken men är en viktig länk i dess infrastruktur med högsta prioritet för skyddsåtgärder. Läs här om Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Förtätning och den lokala demokratin

Stadsdelsnämnder infördes för att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin. Hur har det fungerat i ärendet om bebyggelse i Hjorthagsparken?

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-14 (33 sidor) torde ha undgått de flesta Hjorthagsbor.
Utlåtandet finns här

Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande 2020-01-15 (18 sidor) finns här
Utlåtandet är i stort sett en kortversion av Exploateringskontorets.

Östermalms Stadsdelsnämnd antog 2020-02-13 förvaltningens utlåtande som sitt remissvar.
I dagordningen med 26 punkter presenterades ärendet lakoniskt som "Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut".
Mötesprotokollets §15, med yrkande och reservation från S och V, finns här

ÖstermalmDirekt hade 2020-02-24 en artikel om planerna som finns här
I praktiken var detta den första information som Hjorthagsborna fick om planerna.

I ÖstermalmDirekt 2020-05-09 inbjöds Hjorthagsborna av Stadsdelsnämdens ordförande Andréa Hedin (M) att skicka synpunkter till hennes mejladress

ÖstermalmDirekt publicerade 2020-05-30 en kritisk insändare

ÖstermalmDirekt publicerade 2020-08-080 en insändare av Stadsdelsnämndens ordförande
Medförfattare var Exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) och det uppgavs att responsen varit fantastisk.

ÖstermalmDirekt intervjuade 2020-08-29 Andréa Hedin om de inkomna synpunkterna
Hon uttrycker där en förhoppning att Exploateringskontoret skall bjuda in Hjorthagsborna till en medborgardialog.

Här vill Staden bygga 100 m höga silor

Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.
Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70%
fartygstrafik 125%
tåg med ca 20%

En port in till Hjorthagen?


Vasakronan vill bygga ett nytt 14 våningars kontorshus och Trafikverket en driftdepå för Norra länken vid Midskogsgränd mittemot Fortums krafvärmeverk

Läs mer om projektet här

Handlingar om projektet inklusive samrådsredogörelse finns här

I bästa fall tjänar byggnaden som bullerskydd för planerad bebyggelse på ställverkstomten
Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Se hur Mitti Östermalms film om hur gasklockan rivs

Så blir nya Gasklockan

Läs om bostadsutvecklaren Oscar Properties innan du köper
Läs senaste nyhetsbrevet för Norra Djurgårdsstaden

Du kan prenumerera på Exploateringskontorets nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden här

Född i Hjorthagen, uppföljaren till romanen HjorthagsprästenBesök böckernas hemsida


Född i Hjorthagen


Fortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk skildras i ett inslag i P1 MorgonTemakvällen på Folkkulturcentrum om den offentliga konstens uppgift i stadsutvecklingen

Läs Lars Epsteins blogg

Mats Rehn fick ett löfe att Solveig Norrmans porträtt av Hjorthagens legendariske folkbildare och bibliotekarie Carl Nordström skall sättas upp i det framtida nya biblioteket i Norra Djurgårdsstaden


Foto: Lars Epstein

Ryttareken nedsågad natten till den 14/11 2014


Foto: Lars Epstein

Läs Lars Epsteins reportage i DN

Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn
Du kan fortfarande titta på ett urval på nätet

Aktuellt om Duschparken