Startpromemoria till Stadsbyggnadsnämndens möte 2021-12-09, exploatering av Hjorthagen

Startpromemorian för exploatering av Hjorthagsparken hittar du här.
Det är alltså vad ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden får sig serverat till mötet 2021-12-09. Planprocessen är forcerad:

  • Start-PM – decembernämnden 9/12 2021
  • Markanvisningar (HR, äldreboende, förskola) – decembernämnden 16/12 2021
  • Anbudstävling annonseras i december 2021
  • Markanvisningar (BR/ägarlgh/kansli) – våren 2022
  • Tidig dialog – våren 2022
  • Samråd – i slutet av 2022
  • Tidigast antagande av detaljplan – 2024

Telefonnummer till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden finns här.

0

Många vill bygga i Hjorthagsparken

(nedanstående bygger på uppgifter tillgängliga hösten 2020)


På kartan har markerats områden där exploatörer ansökt om markanvisning
Flera ansökningar överlappar varandra.
Kartan är därför inte "exakt" utan visar var explatörerna önskar bygga.

  • Röda områden är redan inplanerade eller bebyggda
  • Blå områden: något företag har lämnat in en formell ansökan om markanvisning.
  • Gula områden: något företag önskar bygga i ett senare skede, ännu utan formell ansökan om markanvisning.

En arbetsgrupp i Hjorthagen har gjort en karta med synpunkter på de berörda områdena

Läs mer om ansökningar om att bygga i Hjorthagsparken

önskan om markanvisningar

Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Hjorthagen ingår inte i Nationalstadsparken men är en viktig länk i dess infrastruktur med högsta prioritet för skyddsåtgärder.
Läs här om Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Förtätning och den lokala demokratin

Stadsdelsnämnder infördes för att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin.
Hur har det fungerat i ärendet om bebyggelse i Hjorthagsparken?

2019-11-14 kom Exploateringskontorets tjänsteutlåtande (33 sidor) vilket torde ha undgått de flesta Hjorthagsbor. Utlåtandet finns här.

2020-01-15 kom Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande (18 sidor).
Den är i stort sett en kortversion av Exploateringskontorets och finns här.

2020-02-13 antog Östermalms Stadsdelsnämnd förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.
I dagordningen med 26 punkter presenterades ärendet lakoniskt som "Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut".
Mötesprotokollets §15, med yrkande och reservation från S och V, finns här

2020-02-24 publicerade ÖstermalmDirekt en artikel om planerna som finns här.
I praktiken var detta den första information som Hjorthagsborna fick om planerna.

2020-05-09 inbjöds Hjorthagsborna i ÖstermalmDirekt av Stadsdelsnämdens ordförande Andréa Hedin (M) att skicka synpunkter till hennes mejladress

2020-05-30 publicerade ÖstermalmDirekt en kritisk insändare

2020-08-08 publicerade ÖstermalmDirekt en insändare av Andréa Hedin och Exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M).
Där uppges att responsen varit fantastisk men den oro som uttrycktes i insändaren 2020-05-30 föranledde att man ville förtydliga ambitionerna, dock utan att konkretisera planerna.

2020-08-29 publicerade ÖstermalmDirekt en intervju med Andréa Hedin om de inkomna synpunkterna där hon uttrycker en förhoppning att Exploateringskontoret skall bjuda in Hjorthagsborna till en medborgardialog.

Undersökningssamråd för undermarksgarage i Hjorthagen

Undersökningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage inom Östra Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 Stockholms kommun.

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan.

Anläggande och drift av garaget kräver grundvattenbortledning och eventuell skyddsinfiltration.

Utsläppande av renat länshållningsvatten kommer att ske.

Projektet medför även andra miljöeffekter som byggbuller och hantering av massor.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2021-10-04 Stockholm till anna.tonner@sweco.se eller
Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm

Samrådshandlingarna innehåller mer information och en karta med påverkansområde för buller och finns här

Påverkansområde hydrogeologi
Påverkansområde hydrogeologi

Tunnel i Hjorthagsberget

Till hösten 2021 planerar staden att spränga en tunnel in i Hjorthagsberget från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen.
Staden kan låna ut bullerreducerande hörlurar.
De som har såna arbetstider att dom måste sova dagtid kan ansöka om evakueringsboende under byggnadstiden.
Mer information och kontaktlänkar hittar du här.

Ett digitalt informationsmöte hölls 2021-06-09.
Presentationen i PDF-format från mötet finns här.
Om filen inte öppnar sig i webläsaren kan du ladda ner den genom att högerklicka och och välja spara länk som ...

Stomljudsutbredning
Beräknad stomljudsutbredning

Här vill Staden bygga 100 m höga silor

Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.
Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70%
fartygstrafik 125%
tåg med ca 20%

En port in till Hjorthagen?


Vasakronan vill bygga ett nytt 14 våningars kontorshus och Trafikverket en driftdepå för Norra länken vid Midskogsgränd mittemot Fortums krafvärmeverk

Läs mer om projektet här

Handlingar om projektet inklusive samrådsredogörelse finns här

I bästa fall tjänar byggnaden som bullerskydd för planerad bebyggelse på ställverkstomten
Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Se hur Mitti Östermalms film om hur gasklockan rivs

Så blir nya Gasklockan

Läs om bostadsutvecklaren Oscar Properties innan du köper
Läs senaste nyhetsbrevet för Norra Djurgårdsstaden

Du kan prenumerera på Exploateringskontorets nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden här

Född i Hjorthagen, uppföljaren till romanen HjorthagsprästenBesök böckernas hemsida


Född i Hjorthagen


Fortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk skildras i ett inslag i P1 MorgonTemakvällen på Folkkulturcentrum om den offentliga konstens uppgift i stadsutvecklingen

Läs Lars Epsteins blogg

Mats Rehn fick ett löfe att Solveig Norrmans porträtt av Hjorthagens legendariske folkbildare och bibliotekarie Carl Nordström skall sättas upp i det framtida nya biblioteket i Norra Djurgårdsstaden


Foto: Lars Epstein

Ryttareken nedsågad natten till den 14/11 2014


Foto: Lars Epstein

Läs Lars Epsteins reportage i DN

Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn
Du kan fortfarande titta på ett urval på nätet

Aktuellt om Duschparken