Markrening i Hjorthagsparken

Staden utför under hösten 2020 markrening vid gasklocka 3 och 4
Föroreningar har hittats i det översta jordlagret, det kommer att grävas bort och ersättas med ny, ren jord.
Vissa träd fälls under arbetets gång, men Staden lovar att återplantera buskar, perenner och ett 40-tal träd.

Trafikförvaltningens förslag: busslinje 55 ersätts av en förlängd linje 54

Trafikförvaltningens förslag kan komma att klubbas i Trafiknämnden 2020-10-19.
Då kommer busslinje 55 från Hjorthagen mot Ryttarstadion-Östermalms IP-Stadion-Sturegatan-Kungsträdgården-Gamla Stan-Slussen-Södermalm att dras in.
Den linjestäckning mellan Motalavägen och Erik Dahlbergsgatan som angavs i ovannämnda förslag ändrades i Trafikförvaltningens PM 2020-09-21 till den som visas nedan.
I det urspungliga förslaget skulle bussen köra via Storängsbotten mot nuvarande ändhållplats för linje 54 på Erik Dahlbergsgatan.
Förslaget försämrar likaså för boende i Norra Djurgårdsstaden och framförs i en kort mening utan någon motivering:


Bilden från Trafikförvaltningens PM 2020-09-21

Busslinjen blir en förlängning av linje 54 och byter också nummer till 54.
Den slingrar sig sen genom Östermalm nära T-banestationerna Karlaplan, Östermalmstorg och T-centralen och vidare mot Kungsholmen och Reimersholme.
De som skall till dessa platser kommer sannolikt att välja T-banan.
Busslinjens sträckning från Hjorthagen till Erik Dahlbergsgatan kan sen läggas ner i brist på trafikunderlag.

Någon motivering som grundar sig på resenärernas önskemål har inte givits.

Östermalms stadsdelförvaltning skriver i sitt tjänsteutlåtande att Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar inte innebär någon större påverkan på kollektivtrafiken inom eller till- och från Östermalms stadsdelsområde.

Östermalmas stadsdelsnämnd svarade på remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande men med ett yttrande av Rudolf Sjöstrand(S) m.fl.och Cecilia Enquist(V) där dom bland annat skriver:
"När busslinje 55 med ändhållplats i Hjorthagen ersätts med buss 54 förlorar inte bara Hjorthagen utan också hela Norra Djurgårdsstaden den enda linjen mot centrala Södermalm.
Resande från Hjorthagen med nya buss 54 förlorar också hållplatserna Storängsvägen och Östermalms idrottsplats, då bussen inte skall gå Södra Fiskartorpsvägen utan gå direkt till Storängsbotten från Gasverket.
Därmed förlorar resenärer med nya Hjorthagsbussen 54 närheten till Swartlings Ridskola, Ryttarstadion, Tennisstadion, GIH, Östermalms IP, Stockholms Stadion och promenadstråket genom Lill-Jansskogen till Valhallavägen, Engelbrektskolan och KTH."


Kontakta din politiker i Trafiknämnden och berätta om vad omläggningen av busslinjen betyder för dig och andra boende i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.

Ansökningar om markanvisning för byggande i Hjorthagsparken

I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-14 anges att intresset för att delta i exploateringen av Hjorthagsparken är stort. Under de senaste åren har det inkommit ett femtontal markansvisningsansökningar enligt "Stockholmsmodellen" som bygger på att byggherrarna själva är aktiva och tar initiativ till möjliga projekt och ansöker om markanvisning.

Det leder till att inkomna ansökningar överlappar varandra vad gäller markområden.
Tyngdpunkten ligger på projektens lönsamhet för byggherren och viktiga frågor som rekreationsområden, ekologiska spridningszoner m.m. behandlas knappt alls.

Samtidigt diskuteras på allvar om pandemin innebär början av slutet på urbaniseringen
Lyssna även på radioinslaget Grönytan sällsynt när hus byggs tätare

Läs Staffan Lorentz mejlsvar på en fråga om exploateringen av Hjorthagsparken.

En kortfattad beskrivning av "Stockholmsmodellen" för markanvisningar finns här
Stadens Markanvisningspolicy 2015 antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-15 finns här

En förteckning över ansökningar om markanvisning i Hjorthagsparken finns här
En överblick över berörda områden där också alla ansökningar kan läsas finns här
Karta över kvartersnamn i södra Hjorthagen finns här och i norra Hjorthagen här


Illustration ur en ansökan om markanvisning invid Rådjursstigen

I skriften Fördjupat program för Hjorthagen från 2009 finns kartan nedan över föreslagen bebyggelse i Hjorthagen. Där finns i princip ingen bebyggelse angiven i Hjorthagsparken.

Vad är Hjorthagskransen?

Enligt Exploateringskontorets definition är Hjorthagskransen grönområdet mellan Norra Djurgårdsstaden och befintliga Hjorthagen, se kartan nedan.

Området kallas normalt Hjorthagsparken men när man vill exploatera låter det förmodligen bättre med ett namn där ordet "park" inte ingår.

Bild från Exploateringskontorets tjänsteutlåtande: orangefärgade området kallas Hjorthagskransen

Exploateringskontoret påpekar att området till största delen är mycket kuperat, men det förekommer även plana ytor som kan exploateras med så kallade infill-projekt som beräknas ge 200 lägenheter och 8 000 kvm lokaler vilket är mer än vad ställverkstomten beräknas ge när den bebyggs.
I klartext innebär det att parkmark kan bebyggas med påverkan på boendemiljön, buller, luftkvalitet, ekologiska spridningvägar m.m.

Någon närmare information om dessa projekt har inte meddelats allmänheten men intresset från marknaden är stort och man har fått in ett 15-tal markansvisningsansökningar.
Erfarenheter från andra förtätningsprojekt i staden är att avtal med exploatörer görs i god tid före samråd med medborgarna.

Utmed Husarviken till Ropsten kommer 7 000 nyproducerade lägenheter att ha byggts.
Är det rimligt att offra grönområden i Hjorthagsparken för att få ytterligare 200 bostäder?

Exploateringskontoret har gjort en ekonomisk lönsamhetskalkyl för projektet och räknar med att det skall ge intäkter till staden även om marknaden har svalnat sen 2017 då en tidigare prognos gjordes.

Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Hjorthagen ingår inte i Nationalstadsparken men är en viktig länk i dess infrastruktur med högsta prioritet för skyddsåtgärder. Läs här om Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Förtätning och den lokala demokratin

Stadsdelsnämnder infördes för att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin. Hur har det fungerat i ärendet om bebyggelse i Hjorthagsparken?

2019-11-14 kom Exploateringskontorets tjänsteutlåtande (33 sidor) vilket torde ha undgått de flesta Hjorthagsbor. Utlåtandet finns här.

2020-01-15 kom Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande (18 sidor).
Den är i stort sett en kortversion av Exploateringskontorets och finns här.

2020-02-13 antog Östermalms Stadsdelsnämnd förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar. I dagordningen med 26 punkter presenterades ärendet lakoniskt som "Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut".
Mötesprotokollets §15, med yrkande och reservation från S och V, finns här

2020-02-24 publicerade ÖstermalmDirekt en artikel om planerna som finns här.
I praktiken var detta den första information som Hjorthagsborna fick om planerna.

2020-05-09 inbjöds Hjorthagsborna i ÖstermalmDirekt av Stadsdelsnämdens ordförande Andréa Hedin (M) att skicka synpunkter till hennes mejladress

2020-05-30 publicerade ÖstermalmDirekt en kritisk insändare

2020-08-08 publicerade ÖstermalmDirekt en insändare av Andréa Hedin och Exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M). Där uppges att responsen varit fantastisk men den oro som uttrycktes i insändaren 2020-08-08 föranledde att man ville förtydliga ambitionerna, dock utan att konkretisera planerna.

2020-08-29 publicerade ÖstermalmDirekt en intervju med Andréa Hedin om de inkomna synpunkterna där hon uttrycker en förhoppning att Exploateringskontoret skall bjuda in Hjorthagsborna till en medborgardialog.

Här vill Staden bygga 100 m höga silor

Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.
Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70%
fartygstrafik 125%
tåg med ca 20%

En port in till Hjorthagen?


Vasakronan vill bygga ett nytt 14 våningars kontorshus och Trafikverket en driftdepå för Norra länken vid Midskogsgränd mittemot Fortums krafvärmeverk

Läs mer om projektet här

Handlingar om projektet inklusive samrådsredogörelse finns här

I bästa fall tjänar byggnaden som bullerskydd för planerad bebyggelse på ställverkstomten
Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Se hur Mitti Östermalms film om hur gasklockan rivs

Så blir nya Gasklockan

Läs om bostadsutvecklaren Oscar Properties innan du köper
Läs senaste nyhetsbrevet för Norra Djurgårdsstaden

Du kan prenumerera på Exploateringskontorets nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden här

Född i Hjorthagen, uppföljaren till romanen HjorthagsprästenBesök böckernas hemsida


Född i Hjorthagen


Fortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk skildras i ett inslag i P1 MorgonTemakvällen på Folkkulturcentrum om den offentliga konstens uppgift i stadsutvecklingen

Läs Lars Epsteins blogg

Mats Rehn fick ett löfe att Solveig Norrmans porträtt av Hjorthagens legendariske folkbildare och bibliotekarie Carl Nordström skall sättas upp i det framtida nya biblioteket i Norra Djurgårdsstaden


Foto: Lars Epstein

Ryttareken nedsågad natten till den 14/11 2014


Foto: Lars Epstein

Läs Lars Epsteins reportage i DN

Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn
Du kan fortfarande titta på ett urval på nätet

Aktuellt om Duschparken